.Mladena Stojanovića broj 16, Banja Luka, Bosna i Hercegovina
+387 51 322 760
zpkrs@teol.net

Kolike su obaveze za otvaranje samostalnog preduzeća

Zanatsko preduzetnička komora Republike Srpske

Kolike su obaveze za otvaranje samostalnog preduzeća

Mnogi razmišljaju o otvaranju privatnog biznisa, ali nisu upućeni u to kolike su obaveze kada želite da otvorite samostalno preduzeće, šta je za to potrebno i kolike su obaveze prema državi.Zbog toga, odlučili smo da istražimo koji su koraci za otvaranje SP, koliki je porez na dobit, da li SP ima obavezu registrovanja prometa preko fiskalne kase.U Gradskoj razvojnoj agenciji (CIDEA), kažu da je za početak potrebno pribaviti potrebnu dokumentaciju koju traže službenici u opštini kada dođe neko ko želi da se registruje kao SP.

“To su uvjerenja da lice nema zabranu obavljanja djelatnosti, poresko uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama i uvjerenje da protiv lica koje osniva SP nije u toku izvršni postupak. Kada pribavite te dokumente onda idete u opštinu i podnosite zahtjev i tada dobijate ime firme i šifru djelatnosti”, kažu u ovoj Agenciji.

Dodaju da, ukoliko prvi put osnivate firmu ne plaćate nikakvu taksu, ako osnivate drugi ili treći put plaćate taksu koja je 30 KM.

“Kopiju lične karte odnesete ovjerenu i to je to. Zatim, nakon dva ili tri dana, rješenje bude potpisano i tada se pravi izjava, nakon čega idete otvarati račun u banci, izrađivati pečat i onda krećete sa radom”, navode u Agenciji.

SP može imati radnika, ali nije obavezan. U knjigovodstvenom birou “Birokont”, kažu da ukoliko neko otvara osnovnu djelatnost, vlasnik te djelatnosti se nigdje više ne može zaposliti na puno radno vrijeme.

“Kada otvori SP može imati radnika, ali nije obavezan i moraće da plaća doprinose i naravno plaća se i porez na dohodak. Vlasnik nema klasičnu platu već dobija porez na dohodak koji on ostvaruje kao samostalni preduzetnik”, naveli su u ovom birou.

Dodaju da, ukoliko se SP registruje kao dopunska djelatnost, što znači da on već negdje ostvaruje puno radno vrijeme kod nekog drugog poslodavca, može, ali i ne mora imati još jednog radnika.

“Ako se SP otvara kao dodatna djelatnost, što najčešće otvaraju penzioneri, u obavezi je da imaju zaposlenog radnika”, objasnili su u “Birokont-u”.

Za sve informacije koje preduzetnici trebaju, obično se obraćaju opštini jer opština izdaje rješenja o registraciji gdje popune obrazac.

SP dužan da podnese zahjev za status malog preduzetnikaU Poreskoj upravi RS rekli su nam da je samostalni preduzetnik, koji se opredjeli da vodi knjige kao mali preduzetnik, dužan da po dobijanju rješenja za obavljanje djelatnosti od nadležnog organa u roku od 30 dana od dana dobijanja rješenja, podnese zahjev za status malog preduzetnika.

“Porez na dohodak fizičkih lica obračunava se i plaća na dohodak od samostalne djelatnosti, s tim što se porez na dohodak plaća na neto prihod od samostalne djelatnosti po stopi od 10% ili na ukupan prihod ostvaren obavljanjem samostalne djelatnosti malog obima (paušal) po stopi od 2%, odnosno ne manji od 600 KM na godišnjem nivou”, objasnili su u Poreskoj upravi RS

Dodali su da osnovica doprinosa za preduzetnika koji obavlja preduzetničku djelatnost iznosi najmanje 60% prosječne bruto plate u RS za prethodni mjesec.

“Ukoliko lice registruje dopunsku djelatnost, a nalazi se u radnom odnosu ili je korisnik prava na penziju, u tom slučaju ne podliježe obavezi plaćanja doprinosa po osnovu obavljanja dopunske djelatnosti”, istakli su u Poreskoj upravi.

Posebna republička taksa za ostale djelatnosti košta 50 KM. Pored toga, dodali su u Poreskoj upravu RS, posebnu republičku taksu u godišnjem iznosu plaćaju ostale djelatnosti u iznosu od 50 KM, zatim trgovinska, ugostiteljska, advokatska i apotekarska djelatnost u iznosu od 250 KM.

“Propisano je da obveznik koji u prethodnoj godini nije ostvarivao promet od registrovane djelatnosti, kao i obveznik koji registruje obavljanje djelatnosti u toku godine za koju se plaća posebna republička taksa, kao radnja koja nema svojstvo pravnog lica plaća taksu u iznosu od 20 KM”, istakli su u Poreskoj upravi.

Kako kažu, fizičko lice – samostalni preduzetnik je obveznik prijavljivanja i plaćanja komunalne takse za istaknuto poslovno ime u iznosu koji utvrđuje grad, odnosno opština u kojoj samostalni preduzetnik ima istaknuto poslovno ime.

Obveznik komunalne takse dužan je prijaviti taksenu obavezu najkasnije do 31. marta tekuće godine, a uplatu iste izvršiti najkasnije do 30. juna tekuće godine. Obveznik koji u toku godine registruje djelatnost za koju se plaća komunalna taksa dužan je u roku od 15 dana od dana početka obavljanja djelatnosti prijaviti taksu srazmjerno broju mjeseci do kraja kalendarske godine i uplatiti utvrđeni iznos takse najkasnije do kraja godine”, objasnili su u Poreskoj upravi.

SP i registrovanje prometa preko fiskalne kaseDodaju da su pravilnikom o zanatskim djelatnostima propisane djelatnosti malog preduzetnika koje nisu obveznici registrovanja prometa preko fiskalne kase.

“Dakle, ukoliko samostalni preduzetnik ima status malog preduzetnika i obavlja zanatsku djelatnost nema obavezu registrovanja prometa preko fiskalne kase, međutim ukoliko nema status malog preduzetnika dužan je da registruje promet preko fiskalne kase”, zaključili su u Poreskoj upravi.

IZVOR: Banjaluka.com / Autor: Marija Gajić