.Mladena Stojanovića broj 16, Banja Luka, Bosna i Hercegovina
+387 51 322 760
zpkrs@teol.net

Organi Komore

Zanatsko preduzetnička komora Republike Srpske

 

Organi Komore su: Skupština, Upravni odbor i direktor ZPKRS

 

Skupština Zanatsko-preduzetničke komore:

Skupština je najviši organ upravljanja Komore. Skupštinu čine predstavnici područnih Komora. Mandat Skupštine traje 4 godine.Skupština Komore broji 27 članova

 

Upravni odbor Komore

Upravni odbor komore neposredno upravlja Komorom u skladu sa Zakonom i Statutom Komore.Upravni odbor ima 5 članova koje bira Skupština Komore ir reda istaknutih samostalnih preduzetnika.

 

Direktor Komore

Direktor Komore bira i razrješava Skupština Komore, na prijedlog Upravnog odbora Komore.

Poslovi direktora Komore utvrđeni su Zakonom, Statutom, programom rada i zaključcima Skupštine i Upravnog odbora.