.Mladena Stojanovića broj 16, Banja Luka, Bosna i Hercegovina
+387 51 322 760
zpkrs@teol.net

DIGITALNA TRANSFORMACIJA:POZIV ZA DODJELU GRANT SREDSTAVA MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA U BIH

Zanatsko preduzetnička komora Republike Srpske

DIGITALNA TRANSFORMACIJA:POZIV ZA DODJELU GRANT SREDSTAVA MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA U BIH

GIZ BiH poziva na dostavljanje prijedloga za dodjelu grant sredstava malim i srednjim preduzećima u BIH, koja se bave proizvodnjom. Cilj ovog poziva je ubrzati razvoj kapaciteta za istraživanje i razvoj kroz tehnološku (digitalnu) transformaciju, odnosno digitalne inovacije.

Ukupan fond raspoloživ za ovaj poziv iznosi 100.000 EUR (195.583,00 BAM), a visina granta ne može biti manja od 10.000 EUR (19.558,30 KM), niti veća od 15.000 EUR (29.337,45 KM). Aplikanti moraju osigurati najmanje 50% ukupne vrijednosti projekta iz vlastitih sredstava.

Ako želite aplicirati na javni poziv (rok: 18.09.2023.) potrebno je da:

1. Preuzmete Aplikacijski paket

PREUZMI

2. Registrujete se na sistem za Aplikaciju

REGISTRACIJA

3. Prijavite se na sistem i aplicirate

PRIJAVA

Napominjemo da su mala i srednja poduzeća su poduzeća koja zapošljavaju do 250 osoba i koja imaju godišnji promet do 50 miliona EUR i/ili godišnji bilans stanja do 43 miliona EUR. Podnositelji prijave koji učestvuju u ovom pozivu za dostavljanje prijedloga moraju provjeriti svoj status tako što će popuniti upitnik za samoprocjenu MSP koji na raspolaganje stavlja Evropska komisija. Obratite pažnju na to da podnositelji prijave koji posjeduju udio u drugim poduzećima na osnovu vlasničkih prava/prava na kapital/prava glasanja, moraju uključiti podatke o povezanim poduzećima u izračune sačinjene u vezi sa brojem osoblja, prometom i bilansom stanja koristeći Smjernice za korisnike za definiranje MSP.

Svi finansirani projekti moraju usvojiti najnovije digitalne tehnologije za transformaciju ka pametnijoj, zelenijoj i efikasnijoj proizvodnji u skladu s najnovijim politikama EU.

Kandidovani projekti trebaju obuhvatiti jednu od navedenih dimenzija:

Digitalna transformacija internih operacija i upravljanje resursima
Integrirana digitalna prodaja i lanac nabavke
Integrirani dizajn proizvoda i automatizacija
IT podrška
Napredne digitalne tehnologije
Više informacija možete pronaći u Vodiču za aplikante. Za sve dodatne informacije i prijavu na poziv, posjetite web stranicu www.eu4digitalsme.ba

Krajnji rok za aplikacije je 18.09.2023. do 16:00 sati.

IZVOR:https://infobiz.komorars.ba/