Општина Челинац – средстава намијењених развоју предузетништва у 2022. години

Zanatsko preduzetnička komora Republike Srpske

Општина Челинац – средстава намијењених развоју предузетништва у 2022. години

На основу члана 7. Правилника о условима и критеријумима додјеле
средстава намијењених развоју предузетништва у 2022. години („Службени
гласник општине Челинац“ број 6/22) Начелник општине Челинац р а с п и с у ј е

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА НАМИЈЕЊЕНИХ РАЗВОЈУ
ПРЕДУЗЕТНИШТВА У 2022. ГОДИНИ

Члан 1.

(1) Расписује се Јавни позив за додјелу средстава намијењених развоју
предузетништва у 2022. години на подручју општине Челинац.
(2) Бесповратна средства за подстицај предузетништву планирана су
Програмом утрошка средстава за подршку пољопривреди и предузетништву у
2022. години у укупном износу од 40.000 КМ
Члан 2.

(1) Право на средства из члана 1. став 2. овог јавног позива има физичко
лице (самостални предузетник) које је покренуло дјелатност у периоду од
01.07.2021. до 30.06.2022. године (у даљем тексту: подносилац захтјева).
(2) Подносилац захтјева мора имати претежну дјелатност из подручја
прерађивачке индустрије, занатске дјелатности и дјелатности рачунарског
програмирања, савјетовања и припадајућих дјелатности.
(3) Подносицу захтјева дјелатност коју обавља мора бити основно
занимање.
(4) Подносилац захтјева мора имати пребивалиште на територији општине
Челинац.
(5) Подносилац захтјева не смије бити корисник подстицајних средстава по
основу јавних позива које је расписивао Завод за запошљавање Републике Српске.

Члан 3.

Износ бесповратних средстава по кориснику може износити до 5.000 КМ, а
за кориснике који су у текућој години добили средства по основу Меморандума о
сарадњи Фондације Мозаик и општине Челинац износ бесповратних средстава
може износити до 2.000 КМ.

Члан 4.

(1) Подносилац захтјева уз пријаву прилаже сљедећа документа:
1. Копија Рјешења о регистрацији;
2. Копија личне карте;
3. Доказ о броју запослених радника (копија пријаве у Пореској управи
Републике Српске – копија Обрасца ПД 3100);
4. Увјерење о измиреним пореским обавезама – (издаје Пореска управа
Републике Српске),

5. Потврда од ЈУ Завода за запошљавање Републике Српске да није
корисник подстицајних средстава по основу јавних позива које је
расписивао Завод;
6. Бизнис план;
7. Копије рачуна за набављена средства пословања и/или предрачун за
средства која се намјеравају набавити;
8. Овјерену изјаву да ће наведену дјелатност обављати најмање 12
мјесеци са сједиштем на територији општине Челинац од дана
потписивања уговора о додјели средстава;
9. Копију Уговора о вођењу и отварању трансакционог рачуна са
банком или потврда о трансакционом рачуну издата од стране
банке.
(2) Задржава се право да се поред наведених докумената накнадно затраже
додатна документа и докази релевантни за одлучивање о поднесеној пријави.

Члан 5.

(1) Додјелу бесповратних средстава проводи Комисија за додјелу средстава
намјењених развоју предузетништва коју именује начелник општине.
(2) Пријава ће бити одбачена ако:
1. Није достављена у року;
2. Није достављена потпуна документација тражена јавним позивом;
3. Није достављена накнадно затражена документација;
4. Нису испуњени сви услови из јавног позива.

Члан 6.

(1) Начелник општине закључују Уговор о додјели средстава намијењених
развоју предузетништва са лицима којима су одобрена средства (у даљем тексту:
корисник).
(2) Након потписивања уговора кориснику ће бити исплаћена одобрена
средства у року од 30 дана од дана потписивања уговора.

Члан 7.

Корисник је обавезан да у року од 6 (шест) мјесеци од исплате средстава
достави начелнику општине извјештај о утрошку додијељених средстава.

Члан 8.

(1) Корисници којима се утврди да нису оправдали добијена средства не
могу бити додијељена нека друга новчана средства од стране општине Челинац,
нити се могу пријавити на пројекте које распише општина Челинац док не врате
средства додијељена по основу овог јавног позива.
(2) Против корисника који не оправдају или не врате средства биће
покренут поступак пред надлежним судом.

Члан 9.

Расписивањем овог јавног позива на званичној интернет страници
општине Челинац објавиће се и сљедећи документи:
– Правилник о условима и критеријумима додјеле средстава намијењених
развоју предузетништва у 2022. години
– Пријавни образац,
– Образац бизнис плана,
– Образац изјаве,
– Образац извјештаја о утрошку додијељених средстава и
– остала документа.

Члан 10.
Јавни позив остаје отворен до 2.9.2022. године.

Начелник општине
Владо Глигорић, дипл. инг. тех.

Број: 01/1-014-16/22
Датум: 03.08.2022. године

ИЗВОР: Општина Челинац