.Mladena Stojanovića broj 16, Banja Luka, Bosna i Hercegovina
+387 51 322 760
zpkrs@teol.net

Јавни позив за кориштење буџетских средстава за подстицај развоја самосталног предузетништва и за самозапошљавање

Zanatsko preduzetnička komora Republike Srpske

Јавни позив за кориштење буџетских средстава за подстицај развоја самосталног предузетништва и за самозапошљавање

КОТОР ВАРОШ, 22. АВГУСТА – На основу 82. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 97/16 и 36/19) и члана 67. Статута општине Котор Варош (“Службени гласник Општине Котор Варош” број: 10/17 и 13/21), и члана 3. Правилника о условима и начину кориштења буџетских средстава за подстицај развоја самосталног предузетништва и за самозапошљавање (“Службени гласник општине Котор Варош”, број 8/23), начелник општине Котор Варош расписује Јавни позив за кориштење буџетских средстава за подстицај развоја самосталног предузетништва и за самозапошљавање.

Предмет јавног позива је додјела планираних средстава у буџету општине Котор Варош (у даљем тексту Општина) за 2023. годину, економски код 415200-Подршка предузетништву, у износу од 5.000,00 КМ.

Право на додјелу буџетских средстава остварују самостални предузетници у области услужне дјелатности за поправку сатова и накита (класификација дјелатности 95.25) и незапослена физичка лица која планирају самозапошљавање у области услужне дјелатности за поправке обуће и производа од коже (класификација дјелатности 93.23), с тим да додијељена буџетска средства користе за набавку неопходне опреме за рад.

Потребна документација

-Пријава на јавни позив,
-Фотокопија одобрења за рад издатог од стране надлежног општинског органа (за регистроване дјелатности),
-Увјерење Завода за запошљавање да је незапослен (за самозапошљавање),
-Изјава да ће дјелатност бити регистрована након одобрења средстава (за самозапошљавање).

Поступак додјеле буџетских средстава из тачке 1. проводи Комисија за провођење поступка додјеле буџетских средстава за подстицај развоја самосталног предузетништва и за самозапошљавање , коју именује начелник Општине у складу са Правилником о условима и начину кориштења буџетских средстава за подстицај развоја самосталног предузетништва и за самозапошљавање.

Комисија утврђује оцјену пријаве и појединачне износе буџетски средстава за самосталне предузетнике и физичка лица који су се јавили на јавни позив и предлаже начелнику Општине доношење одлуке о исплати. Начелник Општине закључује уговор са корисником буџетских средстава којим се уређују међусобна права и обавезе и начин исплате средстава.

Рок за пријаву на јавни позив је 15 дана од дана објављивања на web страници општине Котор Варош и огласној табли општине Котор Варош.

Пријаву на јавни позив са потребном документацијом подноси се лично или путем поште на адресу: Одјељењу за привреду општине Котор Варош, улица Цара Душана бб, 78220 Котор Варош, са назнаком „за јавни позив“.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Све додатне информације у вези јавног позива могу се добити у Одјељењу за привреду општине Котор Варош или на телефон 051/784-230, локал 615.

извор: Општина Котор Варош