.Mladena Stojanovića broj 16, Banja Luka, Bosna i Hercegovina
+387 51 322 760
zpkrs@teol.net

Уредба о стандардима занимања

Zanatsko preduzetnička komora Republike Srpske

Уредба о стандардима занимања

Министарство просвјете и културе

Чланом 40. став 2. Закона о средњем образовању и васпитању (,,Службени гласник Републике Српске”, број41/18), прописано је да Влада на приједлог Министарства, доноси Уредбу о стандардима занимања, у складу са потребама тржишта рада уз предходно прибављено мишљење

Привредне коморе Републике Српске и Занатско-предузетничке коморе Републике Српске.

-Приједлог Уредбе о стандардима занимања:

члан 1.

Овом уредбом утврђују се Стандард занимања као попис свих послова које појединац обавља у одређеном занимању и попис компетенција потребних за њихово успјешно обављање.

Члан 2.

Стандардима занимања одређују се занимања, нивои потреба рада и послови у оквиру појединих занимања.

Члан 3.

Образовни програми стручног образовања формирају се у складу са стандардима занимања и стандардима квалификација.

Члан 4.

Класификација занимања средњег стручног образовања, у сврху  образовног планирања, статистичке обраде и идентификовања економских сектора у циљу повезивања средњег образовања и тржиста рада и запошљавања, садржи списак квалификација разврстаних према струкама и нивоима.

Члан 5.

Занимања средњег стручног образовања разврставају се у 13 струка и то:

1) пољопривреда и прерада хране,

2)шумарство и обрада дрвета

3)геологија,рударство и металургија,

4)машинство и обрада метала,

5)електротехника

6)хемија, неметали и графичарство,

7)текстилство и кожарство,

8)геодезија и грађевинарство,

9)саобраћај

10)угоститељство и туризам,

11)економија право и трговина,

12)здравство

13)остале дјелатности

Члан 6.

Нивои занимања и припадајућих квалификација дефинисани су квалификационим оквиром, а класификација занимања садржи квалификације нивоа од два до пет.

Члан 7.

Основне карактеристике стандарда занимања су: назив и шифра занимања, струка међународна класификација и ниво потребних квалификација.

Члан 8.

Кључни послови те потребна знања, вјештине и компетенције код описа занимања:група послова/кључни послови/активности, те пожељни ставови који се односе на занимање.

Члан 9.

Релевантност занимања су потребе на тржишту рада.

Члан10.

За осигурање квалитета одговорни су чланови стручне групе и предлагачи.

Члан11.

Одлука о усвајању стандарда занимања биће објављења на званичној интернет страници Министарства просвјете и културе