.Mladena Stojanovića broj 16, Banja Luka, Bosna i Hercegovina
+387 51 322 760
zpkrs@teol.net

Расписан јавни позив: За субвенције пословним субјектима Град издваја 1,5 милиона КМ

Zanatsko preduzetnička komora Republike Srpske

Расписан јавни позив: За субвенције пословним субјектима Град издваја 1,5 милиона КМ

Град Бања Лука расписао је 27.04.2023. јавни позив за за додјелу субвенција пословним субјектима у Бањој Луци за 2023. годину.

Јавним позивом предвиђена је додјела пет врста субвенција, и то: за покретање самосталних предузетничких дјелатности (самозапошљавање); за повећање продуктивности и подршку извозу; за очување старих и умјетничких заната и домаће радиности; субвенција самосталним предузетницима који имају до пет запослених, као и субвенција за развој туризма.

Укупно из буџета за субвенције биће издвојено 1,5 милиона КМ.

Када је ријеч о субвенцијама за самозапошљавање – намијењене су за покретање самосталне предузетничке дјелатности као основне дјелатности.

Ова субвенција је подијељена на три линије, а одобрена субвенција по кориснику износи до 50% вриједности пословног плана, с тим да максималан износ по кориснику субвенције не може бити већи од 15.000 КМ.

Субвенција за повећање продуктивности и подршку извозу намијењена је извозно орјентисаним пословним субјектима, регистрованим на територији Града, и то извозно орјентисаним пословним субјектима из области прерађивачке индустрије и пословним субјектима из области прерађивачке индустрије који планирају своје производе да пласирају у иностранству (први извоз).

Основни критеријум за остваривање права на ову врсту субвенције је пројектни приједлог, уз испуњеност општих и посебних услова који су наведени у овом Јавном позиву. Одобрена субвенција по кориснику субвенције износи до 50% укупне вриједности наведене у пројектном приједлогу, с тим да максималан износ по кориснику субвенције не може бити већи од 30.000 КМ.

Субвенција за очување старих и умјетничких заната и домаће радиности је намијењена самосталним предузетницима регистрованим на територији Града, а чија предузетничка дјелатност има статус старог заната, умјетничког заната или домаће радиности. Износи 2.000 КМ по самосталном предузетнику.

Ове године уведена је и субвенција самосталним предузетницима који имају до пет запослених и намијењена је за набавку основних средстава самосталних предузетника који су регистровали самосталну предузетничку дјелатност као основно занимање до дана објаве јавног позива. За ову врсту субвенција могу се пријавити самостални предузетници који имају до пет запослених (укључујући власника), а чија је претежна дјелатност нека од дјелатности датих у Прилогу 1. који је саставни дио овог јавног позива.

Одобрена субвенција по кориснику субвенције износи до 50% укупне вриједности прихватљивих трошкова наведених у пројектном приједлогу, с тим да максималан износ по кориснику субвенције не може бити већи од 10.000 КМ.

Субвенција за развој туризма је намијењена пословним субјектима који се баве туризмом у складу са Законом о туризму, а циљ субвенције је да унаприједи туристичку понуду града и повећа како број туриста у Бањој Луци, тако и број дана који ће туристи провести у граду.

Ова субвенција је такође подијељена на три линије, а одобрена субвенција по кориснику износи до 50% вриједности пословног плана, с тим да максималан износ по кориснику субвенције не може бити већи од 10.000 КМ.

Пријаве са потребном документацијом достављају се у једном примјерку (штампана верзија) у затвореној коверти, путем протокола, у канцеларију број 14 Градске управе, радним даном од 8.00 до 15.00 часова или путем поште

Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објаве Јавног позива за све врсте субвенција, како су навели у Одјељењу за привреду и локални економски развој непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

ЈАВНИ ПОЗИВ
ПРАВИЛНИК о условима и начину кориштења субвенција
КОМПЛЕТ ПРИЈАВНИХ ОБРАЗАЦА
Додатне информације у вези са овим Јавним позивом могу се добити у:

Одјељењу за привреду и ЛЕР – контакт телефон: 051/244-444 локал 858;
Предузетнички центар – контакт телефон: 051/ 244-448 и 066/864-961;
Градска развојна агенција – контакт телефон: 051/433-460.

ИЗВОР:Град Бањалука