.Mladena Stojanovića broj 16, Banja Luka, Bosna i Hercegovina
+387 51 322 760
zpkrs@teol.net

Расписан Јавни позив за додјелу подстицаја за директна улагања у 2023. години

Zanatsko preduzetnička komora Republike Srpske

Расписан Јавни позив за додјелу подстицаја за директна улагања у 2023. години

Ј А В Н И П О З И В
за додјелу подстицаја за директна улагања у 2023. години
I Предмет
Предмет јавног позива је додјела новчаних средстава за подстицање улагања у инвестиционе пројекте, планираних у Буџету Републике Српске за 2023. годину на позицији 415200 – Текући грант – Подршка развоју привреде и побољшања ефикасности пословања и увођења нових технологија.
Укупан износ средстава по јавном позиву износи 14.500.000,00 КМ.
Додјела подстицаја за директна улагања (у даљем тексту: подстицаји) извршиће се у складу са Законом о подстицајима у привреди Републике Српске (у даљем тексту:Закон), Уредбом о поступку додјеле подстицаја за директна улагања (у даљем тексту: Уредба) и Одлуком о давању сагласности на план коришћења средстава (у даљем тексту: Одлука), а по динамици дозначавања средстава министарству.

II Намјена
Право на подстицај остварује се на основу пројекта привредног субјекта, који за предмет може имати:
1. набавку савремених технологија и опреме, која се односи на увођење нове или значајно побољшање постојеће технологије или набавку нове или коришћене опреме која није старија од осам година или
2. развој и иновацију која подразумијева развој нових или значајно побољшање постојећих производа, материјала и производних процеса. Подстицаји се одобравају за суфинансирање дијела оправданих улагања, која привредни субјект има на реализацији пројекта.
Оправдана улагања представљају инвестицију привредног субјекта која се може препознати и прихватити да је учињена с циљем реализације активности из пројекта искључиво током његовог трајања.
Привредни субјект на јавни позив може пријавити пројекат који је започео у току 2023. године и окончава се најкасније до 30. јуна 2024. године.
Изузетно, пројекат може обухватити и авансну уплату на реализацији пројектних активности под сљедећим условима: да је авансна уплата извршена најраније у календарској години која претходи години у којој се расписује јавни позив, да до дана расписивања јавног позива авансном уплатом није у потпуности финансијски реализована набавка опреме или технологије које су предмет пројекта, да ниједан дио опреме или технологије, које се односи на авансну уплату, није испоручен привредном субјекту у календарској години која претходи години у којој се расписује јавни позив и да добављач није издао рачун за набавку опреме или технологије, које су предмет пројекта, у календарској години која претходи години у којој се расписује јавни позив.
Према степену реализације пројекат може бити:
– пројекат у току реализације, који подразумијева да су пројектне активности почеле, али нису завршене до дана подношења пријаве на јавни позив,
– нови пројекат, који подразумијева да пројектне активности нису почеле до дана подношења пријаве на јавни позив.
Степен реализације пројектних активности утврђује се на основу извршених плаћања, односно финансијске реализације дијела пројекта.
Привредни субјект на јавни позив може доставити само један пројекат, с тим да сваку страну пројекта обавезно потписује и печатом овјерава лице овлашћено за заступање привредног субјекта.

III Услови за учешће
Право учешћа на јавном позиву има привредни субјект који испуњава сљедеће услове:
1) да има сједиште на територији Републике Српске,
2) да је претежна (основна) дјелатност привредног субјекта из сљедећих области:
13 – производња текстила,
14 – производња одјећe,
15 – производња коже и производа од коже,
16 – прерада дрвета и производа од дрвета и плута, осим намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских материјала, а односи се искључиво на привредне субјекте који су произвођачи финалних и полуфиналних производа од дрвета,
17 – производња папира и производа од папира,
18 – штампање и умножавање снимљених записа,
20 – производња хемикалија и хемијских производа,
21 – производња основних фармацеутских производа и фармацеутских препарата,
22 – производња производа од гуме и пластичних маса,
23 – производња осталих производа од неметалних минерала,
24 – производња базних метала,
25 – производња готових металних производа, осим машина и опреме,
26 – производња рачунара, електронских и оптичких производа,
27 – производња електричне опреме,
28 – производња и инсталација машина и опреме,
29 – производња моторних возила, приколица и полуприколица,
30 – производња осталих саобраћајних средстава,
31 – производња намјештаја,
32 – остала прерађивачка индустрија,
33 – поправка инсталација машина и опремa
3) да поднесе пријаву на јавни позив за додјелу подстицаја,
4) да достави пројекат који је израђен у складу са чл. од 5. до 10. Уредбе, који садржи све обавезне елементе наведене у Оквирној методологији израде пројекта(Прилог 2. Уредбе) и да је његова минимална вриједност 50.000,00 КМ,
5) да достави испуњен, потписан и печатом овјерен образац за процјену еколошког и социјалног ризика (Прилог 3. Уредбе),
6) да нема доспјелих, а неизмирених пореских обавеза, по основу директних и индиректних пореза на дан расписивања јавног позива,
7) да није поднесен приједлог за отварање поступка реструктурирања или стечајног или ликвидационог поступка,
8) да пројекат са којим учествује у поступку додјеле подстицаја није већ подржан из буџета Републике Српске и јединице локалне самоуправе,
9) да укупан износ подстицаја који је привредни субјект примио од давалаца државне помоћи у текућој и двије претходне фискалне године не прелази износ од 390.000,00 КМ.
10)да није у току судски поступак за поврат додјељених подстицајних средстава из претходних година,
11)да нема забрану за коришћење подстицајних средстава у складу са Законом и Уредбом,
12) да запошљава најмање пет радника на дан расписивања јавног позива,
13) да је регистрован најкасније до краја календарске године која претходи години расписивања јавног позива,
14)да претежна дјелатност привредног субјекта или активности које се реализују у пројекту нису обухваћене Прилогом 1 Уредбе – Листа дјелатности и активности које не могу да се финансирају.
Привредни субјект, који је био корисник подстицаја у претходним годинама, обавезан је да до 30. јуна 2023. године у потпуности реализује пројектне активности из пројеката по основу којих јe остварио право на подстицај у претходним годинама и да Министарству привреде и предузетништва достави извјештај са доказима о реализацији пројектних активности.
Поред напријед наведених услова, уколико је већински власник подносиоца пријаве (преко 50% учешћа у капиталу) привредно друштво са сједиштем у Републици Српској, исти је дужан испунити услов да нема доспјеле, а неизмирене пореске обавезе по основу директних и индиректних пореза. IV Потребни документи . Уз пријаву на јавни позив, која се подноси искључиво на прописаном образцу
(Прилог 5. Уредбе), привредни субјект је обавезан доставити и сљедећу документацију:
1) акт надлежног окружног привредног суда да није поднесен приједлог заотварање поступка реструктурирања или стечајног или ликвидационог поступка, који није старији од 30 дана од дана подношења пријаве на јавни позив, оригинал или копија овјерена од надлежног органа јединице локалне самоуправе или нотара (наведени акт
достављају само привредна друштва),
2) изјаву одговорног лица да пројекат са којим учествује у поступку додјеле подстицаја није већ подржан из буџета Републике Српске или јединица локалне самоуправе, образац изјаве се налази у Прилогу 8. Уредбе,
3) изјаву одговорног лица да укупан износ подстицаја који је од давалаца државне помоћи примљен у текућој и двије претходне фискалне године не прелази износ од 390.000,00 КМ, која није старија од 30 дана од дана подношења пријаве на јавни позив, образац изјаве се налази у Прилогу 9. Уредбе,
4) копије биланса успјеха и биланса стања по завршном рачуну за годину која претходи години расписивања јавног позива, запримљене код Агенције за посредничке, информатичке и финансијске услуге Републике Српске, односно копију годишње пореске пријаве за порез на доходак са прилозима образаца 1004, 1005 и 1006 за предузетнике који не израђују финансијске извјештаје,
5) испуњен, потписан и печатом овјерен Образац за оцјену еколошког и социјалног ризика, који се налази у Прилогу 3. Уредбе,
6) пројекат за остваривање права на подстицај, који садржи све обавезне елементе наведене у Оквирној методологији израде пројекта, у писаном облику и електронској форми,
7) доказе о реализацији пројектних активности, односно улагања по пројекту, а што подразумијева сљедеће:
 за реализоване активности пројеката достављају се уговори и/или рачуни о набавци производа или услуга са припадајућим банковним изводима,
 за нереализоване активности пројекта који је у току, као и за нови пројекат достављају се предуговор или уговор о набавци производа или услуга или рачун или предрачун који је потписао добављач.
8) спецификацију доказа о реализацији пројектних активности, урађену напрописаном обрасцу који се налази у Прилогу 4. Уредбе, у штампаној форми и на CD-у или другом преносу дигиталних података.
Докази о реализацији пројектних активности обавезно се достављају у складу са њиховим редосљедом наведеним у спецификацији. Уколико је набавка по пројекту извршена путем лизинга, одгођеног плаћања и слично као доказ достављају се одговарајући уговори и ануитетни планови којима се уређује плаћање, евентуални докази о извршеном плаћању, као и докази о физичкој реализацији пројекта (отпремницa добављача или увозна царинска декларација).
Уколико се као доказ о реализацији пројекта доставља ино-рачун уз исти се достављаи копија увозне царинске декларације. У случају да је плаћање са добављачем из Републике Српске, односно БиХ извршено путем уговора о компензацији или цесији, уз уговор се обавезно доставља банковни извод да је компензација или цесија спроведена преко жиро рачуна.У случају када је плаћање са добављачем из иностранства извршено путем уговора о пребијању дуговања и потраживања (уговор о компензацији) обавезна је примјена закона којим се уређује девизно пословање.
Привредни субјект који остварује извоз преко посредника или заједнички извоз са другим лицима, доставља спецификацију извоза, која се израђује на прописаном обрасцу, који се налази у Прилогу 6. Уредбе.
Саставни дио спецификације извоза је изјава о вриједности оствареног извоза преко посредника, коју потписују и овјеравају одговорна лица подносиоца пријаве на јавни позив и другог привредног субјекта који учествује у извозу.
Сви обрасци могу се преузети на интернет страници Министарства привреде и предузетништва: www.vladars.net/Министарства/Министарство привреде и предузетништва/Јавни позиви, а обрасце (Прилог 3, Прилог 4, Прилог 5, Прилог 6, Прилог
7, Прилог 8 и Прилог 9) потребно је електронски попунити. Министарство прибавља по службеној дужности доказе о:
– претежној дјелатности и сједишту привредног субјекта,
– стању директних и индиректних пореских обавеза на дан расписивања јавног позива,
– вођењу судског поступка за поврат додијељених подстицаја,
– забрани коришћења подстицаја,
– времену регистрације привредног субјекта,
– броју запослених радника,
– висини исплаћене бруто плате радника,
– вриједности продаје учинака на иностраном тржишту у 2022. години.
V Разматрање пријава
Пријаве на јавни позив разматраће Комисија за спровођење поступка додјеле подстицаја за директна улагања (у даљем тексту: Комисија). Задатак Комисије је да у складу са утврђеним условима и критеријумима размотри и оцијени пријаве привредних субјеката на јавни позив, те сачини приједлог ранг-листе корисника подстицаја.
На основу ранг-листе одобрене од стране Владе Републике Српске, министар привреде и предузетништва доноси појединачна Рјешења о додјели подстицаја за директна улагања и закључује уговоре са корисницима подстицаја.
VI Критеријуми за бодовање
Комисија врши бодовање пријава привредних субјеката на основу сљедећих критеријума:
 стручна оцјена пројекта, подразумијева разматрање пројекта са становишта значаја инвестиционих улагања, резултата и ефеката његовог провођења, при чему се бодују сљедећи параметри: однос вриједности оправданих улагања и активности привредног субјекта, степен реализације пројекта до момента пријаве на јавни позив, значај пројекта са аспекта доприноса одрживој производњи, стварања новог производа више вриједности и додане вриједности постојећег производа, новог запошљавања, привредног развоја локалне заједнице, оцјена пословног плана на бази ефеката који се реализацијом пројекта постижу, на основу којих привредни субјект може остваритимаксимално ……………………………………………………… 35 бодова.
 вриједност оправданих улагања пројекта:
 од 50.000 КМ до 150.000 КМ ………………………………………………………………….. 2 бода,
 од 150.000,01 КМ до 350.000 КМ ………………………………………………………… 5 бодова,
 од 350.000,01 КМ до 500.000 КМ ………………………………………………………… 7 бодова,
 преко 500.000 КМ ……………………………………………………………………………. 10 бодова.
 број запослених радника на дан расписивања јавног позива:
 од пет до 49 радника ……………………………………………………………………….. 2 бода,
 од 50 до 99 радника ………………………………………………………………………… 3 бода,
 од 100 до 249 радника …………………………………………………………………….. 4 бода,
 преко 250 радника ……………………………………………………………………….. 5 бодова.
 висина просјечне исплаћене бруто плате:
 до 1.333 КМ …………………………………………………………………………………. 0 бодова,
 преко 1.333 КМ до 1.730 КМ ……………………………………………………………. 3 бода,
 преко 1.730 КМ ……………………………………………………………………………. 5 бодова.
 промјена броја радника, која представља међусобни однос укупног броја радника на дан расписивања јавног позива у односу на број радника са стањем на дан 31.12.2022. године:
 повећање броја запослених од једног до пет радника …………………………….. 2 бода,
 повећање броја запослених преко пет радника ………………………………….. 5 бодова.
 остварена вриједност пословног прихода у 2022. години:
 пословни приход мањи и једнак 1.000.000 КМ ………………………………………… 2 бода,
 пословни приход већи од 1.000.000 КМ, а мањи и једнак 3.000.000 КМ ……. 4 бода,
 пословни приход већи од 3.000.000 КМ, а мањи и једнак 7.000.000 КМ … 6 бодова,
 пословни приход већи од 7.000.000 КМ, а мањи и једнак 10.000.000 КМ.. 8 бодова,
 пословни приход већи од 10.000.000 КМ ………………………………………….. 10 бодова.
 финансијска анализа привредног субјекта:
 уколико је број поена у распону од 13 до 16 ………………………………………. 10 бодова,
 уколико је број поена у распону од девет до 12 ………………………………….. 5 бодова,
 уколико је број поена у распону од четири до осам …………………………………. 2 бода,
 уколико је број поена мањи од четири ……………………………………………….. 0 бодова.
 остварени приход од продаје учинака на иностраном тржишту у 2022. години:
 извоз мањи или једнак 100.000 КМ ……………………………………………………. 1 бод,
 извоз већи од 100.000 КМ, а мањи и једнак 500.000 КМ ……………………. 2 бода,
 извоз већи од 500.000 КМ, а мањи и једнак 1.000.000 КМ …………………. 4 бода,
 извоз већи од 1.000.000 КМ, а мањи и једнак 3.000.000 КМ …………… 6 бодова,
 извоз већи од 3.000.000 КМ, а мањи и једнак 10.000.000 КМ …………. 8 бодова,
 извоз већи од 10.000.000 КМ ………………………………………………………. 10 бодова.
 степен развијености јединице локалне самоуправе:
 ако се пројекат реализује на територији средње развијене јединице локалне
самоуправе, привредни субјект остварује …………………………………………… 5 бодова,
 ако се пројекат реализује на територији неразвијене или изразито неразвијене
јединице локалне самоуправе, привредни субјект оставрује ……………… 10 бодова.
Привредни субјект може остварити максимално 100 бодова.
Износ подстицаја по појединачном привредном субјекту утврђује се као производ до 40% вриједности оправданих улагања и индивидуалног коефицијента подстицаја.
Проценат вриједности оправданих улагања је једнак за све привредне субјекте који испуњавају услове за остваривање права на подстицај, а износ тог процента се утврђује према средствима подстицаја која су расположива за додјелу.
Индивидуални коефицијент подстицаја утврђује се за сваког привредног субјекта као количник броја бодова које је остварио тај привредни субјект и максималног броја бодова које привредни субјект може остварити по основу критеријума.
Ако привредни субјект треба остварити право на подстицај у износу који је виши од максимума државне помоћи мале вриједности, том привредном субјекту одобрава се подстицај у износу који не прелази 390.000,00 КМ за период од три фискалне године.
Подстицаји ће бити додијељени привредним субјектима према редосљеду на утврђеној ранг-листи.
VII Обавезе корисника средстава
Привредни субјект којем је одобрен подстицај закључује са Министарством привреде и предузетништва Уговор о додјели подстицаја којим се уређују међусобна права и обавезе уговорних страна.
Привредни субјект приликом закључивања Уговора о додјели подстицаја обавезан је да, за пројекте чији је степен реализације једнак или већи од 70% од вриједности оправданих улагања, достави министарству бланко потписане и овјерене мјенице са потписаном мјеничном изјавом, као инструмент обезбјеђења поврата подстицајних средстава у случају неиспуњавања уговорених обавеза и ненамјенског утрошка подстицаја.
Ако је подстицај одобрен за нови пројекат или по основу пројекта у којем је проценат реализације пројектних активности до дана подношења пријаве на јавни позив мањи од 70% од вриједности оправданих улагања, привредни субјект обавезан је да, у року који се утврди уговором о додјели подстицаја, достави министарству банкарску гаранцију у износу одобреног подстицаја и са роком важења одређеним у уговору.
У случају новог пројекта, као и пројекта у току, чији је степен реализације до дана подношења пријаве на јавни позив мањи од 10%, одобрени подстицај исплаћује се након што привредни субјект достави Министарству доказ да је реализовао најмање
10% оправданих улагања. Рок за реализацију минимума оправданих улагања утврђује се у уговору о додјели подстицаја.
Привредни субјект обавезан је да Министарству благовремено достави извјештај и доказе о реализацији преосталих активности из пројекта (Прилог 7. Уредбе), у року који се утврђује у уговору о додјели подстицаја.
Привредни субјект који у уговореном року не достави извјештај са пратећим доказима о реализацији пројектних активности и намјенском утрошку подстицаја, обавезан је вратити додјељена средства, увећана за затезну камату.
VIII Подношење пријаве
Јавни позив објављује се у дневном листу „Глас Српске“ и на интернет страници Министарства привреде и предузетништва и остаје отворен 30 дана од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске“.
Додатне информације могу се добити на телефон: 051/338-376 или
e-mail: јavni.poziv@mpp.vladars.net.
Пријаве на јавни позив са потребном документацијом слати путем поште на адресу:
Министарство привреде и предузетништва, Трг Републике Српске бр. 1, 78 000 Бања Лука, са назнаком: „Комисија за спровођење поступка додјеле подстицаја за директна улагања – НЕ ОТВАРАТИ“.
Неблаговремене, недопуштене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Број: 18.04-3-17/23 М И Н И С Т А Р
Датум: 16.08.2023. год. Војин Митровић, с.р

ИЗВОР: Министарство привреде и предузетништва РС