.Mladena Stojanovića broj 16, Banja Luka, Bosna i Hercegovina
+387 51 322 760
zpkrs@teol.net

Пале: Јавни конкурс за додјелу подстицајних средстава за развој предузетништва

Zanatsko preduzetnička komora Republike Srpske

Пале: Јавни конкурс за додјелу подстицајних средстава за развој предузетништва

Општина Пале објавила је Јавни конкурс за додјелу подстицајних средстава за развој предузетништва.
Број: 02-30-4-1/20
Датум, 27.07.2020. године

На основу Закључка Скупштине општине Пале број 01-30/5 од 29.05.2020. године о усвајању Програма подстицаја развоја предузетништва у општини Пале за 2020. годину („Службене новине Града Источно Сарајево“ број 11/20), начелник општине Пале расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за додјелу подстицајних средстава за развој предузетништва у општини Пале за 2020 годину.

I
Расположива средства у износу од 100.000,00 КМ ће се усмјерити за развој предузетништва у општини Пале за 2020-ту годину.
II
Расподјела подстицајних средстава односи се на:
1. Набавку основних средстава, опреме, изградња и адаптација производних објеката и друга улагања у основна средства у максималном износу до 3.000,00 КМ по кориснику, односно до 50% од укупне инвестиције. Укупан износ субвенције износи 60.000,00 КМ.
2. Подстицање младих људи и младих брачних парова (укупан износ субвенције износи 40.000,00 КМ):
1) за отпочињање новог бизниса у максималном износу до 3.000,00 КМ по кориснику, односно до 50% од укупне инвестиције. Укупан износ субвенције износи 20.000,00 КМ.
2) за унапређење постојећег бизниса у максималном износу до 3.000,00 КМ по кориснику, односно до 50% од укупне инвестиције. Укупан износ субвенције износи 20.000,00 КМ.

III
Директни корисници средстава по основу овог дијела програма су новоотворена предузећа – друштва са ограниченом одговорношћу која оснивају млади и предузетничке радње, као и већ постојећа правна лица и самостални предузетници који се баве производном и занатско-услужном дјелатношћу у којој се ствара додатна вриједност.
Приликом аплицирања у захтјеву мора бити прецизирано у коју сврху ће средства бити кориштена, потребно је урадити и мањи опис улагања, а што ће бити један од критеријума за додјелу средстава.

IV
Потребна документација уз захтјев за додјелу средстава:
• Захтјев за додјелу средстава са планом пословања;
• Рјешење о регистрацији привредног друштва, односно рјешење о регистрацији предузетника не старије од 90 дана (оригинал или овјерена копија);
• Рачун или предрачун за укупно утрошена или планирана средства или други доказ о извршеној или планираној инвестицији;
• Копија жиро рачуна предузећа или занатске радње;
• Извјештај комисије са терена о постојању адекватних услова и извјештај o извршеним или планираним набавкама и радовима;
• Потврда да корисник припада категоријама: породице погинулих бораца, ратних војних инвалида и демобилисаних бораца Војске Републике Српске (само за лица која припадају овим категоријама).
• Овјерена изјава да ће додијељена средства користити у складу са намјеном.

Подносилац захтјева може, за вријеме трајања овог јавног позива, конкурисати само са једним захтјевом.
Предузетници који су остварили право на кориштење подстицајних средстава у 2019-ој години, немају право на кориштење подстицајних средстава у 2020-ој години.

V
Образац захтјева за одобравање подстицаја у предузетништву се преузимају у канцеларији Одјељења за привреду и друштвене дјелатности општине Пале, гдје се можете обратити за додатне информације у вези потребне документације и самог Програма.
Након попуњавања пријаве исту је заједно са траженом документацијом, потребно доставити лично или путем поште на адресу општине Пале, Романијска 15, 71 420 Пале са назнаком за „Јавни конкурс за додјелу подстицајних средстава за развој предузетништва у општини Пале за 2020 годину“.
Јавни конкурс ће бити објављен у дневном листу “Глас Српске”, на огласној табли Општине Пале и на званичној интернет страници Општине: https://www.pale.rs.ba., а рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана објављивања у дневном листу, односно до коначног утрошка средстава.

VI
План утрошка средстава наведен у програму није коначан и могућа је прерасподјела средстава из једне компоненте у другу, у складу са потребама потенцијалних корисника које они буду исказали.

ИЗВОР : ОПШТИНА ПАЛЕ