.Mladena Stojanovića broj 16, Banja Luka, Bosna i Hercegovina
+387 51 322 760
zpkrs@teol.net

Обавјештење Министарства привреде и предузетништва РС привредним друштвима прерађивачке индустрије која су престала са радом као посљедица дјеловања пандемије

Zanatsko preduzetnička komora Republike Srpske

Обавјештење Министарства привреде и предузетништва РС привредним друштвима прерађивачке индустрије која су престала са радом као посљедица дјеловања пандемије

Vlada Republike Srpske je donijela Uredbu sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed bolesti Covid-19 izazvanim virusom SARS-CoV-2 („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 35/20).

Uredbom se utvrđuju poreske mjere za vrijeme vanrednog stanja radi ublažavanja ekonomskih posljedica nastalih usljed bolesti COVID-19 s ciljem smanjenja nelikvidnosti poreskih obveznika uzrokovane navedenim stanjem, a između ostalih u članu 12. i 13. Uredbe utvrđena je i mjera koja se odnosi na očuvanje zaposlenosti kod pravnih lica i preduzetnika kojima je odlukom štaba za vanredne situacije zabranjeno obavljanje djelatnosti ili koji su prestali sa radom kao posljedica djelovanja pandemije (izgubljeno tržište, nedostatak sirovina i slično).

Ova uredba nalazi se i na veb stranici Ministarstva privrede i preduzetništva https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpp/media/vijesti/Pages/Mjere-privreda-korona-virus-Republika-Srpska.aspx , te se možete upoznati sa sadržajem iste.

Članom 14. Uredbe propisano da su nadležna ministarstva dužna utvrditi spisak pravnih lica i preduzetnika kojima je odlukom štaba za vanredne situacije zabranjeno obavljanje djelatnosti i spisak pravnih lica i preduzetnika koji su prestali sa radom kao posljedica djelovanja pandemije (izgubljeno tržište, nedostatak sirovina, nedostatak radne snage i slično) i dostaviti ih Poreskoj upravi.

Kako bi Ministarstvo privrede i preduzetništva sačinilo spisak privrednih društava iz svoje nadležnosti pozivamo sva privredna društva iz oblasti prerađivačke industrije, čija šifra pretežne djelatnosti prema Uredbi o klasifikaciji djelatnosti spada u oblasti 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 i 33[1], a koja su obuhvaćena naprijed navedenom mjerom, odnosno nisu radila u martu i/ili aprilu mjesecu 2020.godine zbog štetnih posljedica djelovanja pandemije, da popune obrazac koji se nalazi u prilogu i isti zajedno sa prilozima dostave najkasnije do 30.04.2020.godine na mejl: d.solomun@mpp.vladars.net.

NAPOMENA: Potpisanu i ovjerenu izjavu (pečatom privrednog subjekta) sa prilozima potrebno je dostaviti i putem zvanične pošte na adresu: Ministarstvo privrede i preduzetništva, Trg Republike Srpske br.1, Banja Luka.

[1] Proizvodnja tekstila, Proizvodnja odjeće, Proizvodnja kože i proizvoda od kože, Prerada drveta i proizvoda od drveta i plute, osim namještaja; proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala, Proizvodnja papira i proizvoda od papira, Štampanje i umnožavanje snimljenih zapisa, Proizvodnja proizvoda od gume i plastičnih masa, Proizvodnja baznih metala, Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim mašina, Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda, Proizvodnja električne opreme, Proizvodnja mašina i opreme, Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica, Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava, Proizvodnja namještaja, Ostala prerađivačka industrija, Popravka i instalacija mašina i opreme

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ И ПРЕДУЗЕТНИШТВА

Пословно име_____________________________
ЈИБ______________________________________
Адреса___________________________________
Претежна дјелатност ( шифра и назив)________________________________
Директор _________________________________
Телефон__________________________________
Е.mail_____________________________________

И З Ј А В А

Ја, ___________________________ под пуном кривичном и материјалним одговорношћу изјављујем да је привредно друштво ________________________, које запошљава ___________радника, обуставило рад у периоду _____________________због посљедица изазваних пандемијом вируса COVID 19.
Разлози за престанак рада привредног друштва су сљедећи: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Напомена : навести конкретне информације о разлозима престанка рада: изгубљено тржиште, недостатак сировина, одлука штаба за ванредне ситуације и сл.).

Мјесто:
Датум:

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ
М.П.
_____________________
директор

IZVOR: Područna privredna komora Banjaluka