.Mladena Stojanovića broj 16, Banja Luka, Bosna i Hercegovina
+387 51 322 760
zpkrs@teol.net

На снагу ступио Закон о измјенама и допунама Закона о рачуноводству и ревизији РС

Zanatsko preduzetnička komora Republike Srpske

На снагу ступио Закон о измјенама и допунама Закона о рачуноводству и ревизији РС

Закон о измјенама и допунама Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске, објављен је у Службеном гласнику РС, број 78/20 и ступио је на снагу 13.8.2020. године. Привредна комора Републике Српске је активно учествовала у процесу доношења горе наведених измјена и допуна путем достављања својих примједби, приједлога и сугестија на нацрт измјена и допуна Закона. У складу са наведеним приједлозима, примједбама и сугестијама Привредне коморе Републике Српске извршена је корекција у Нацрту измјена и допунама Закона на начин да је из новопредложеног члана 13а. обрисан став којим је предлагано да сертификовани рачуноводствени техничари могу да сачињавају финансијске извјештаје искључиво за микро правна лица, разврстана у складу са Законом, односно предузетнике који пословне књиге воде по принципу двојног књиговодства.

Наведена одредба би изазвала одређене потешкоће у пословању одређеног броја правних лица која пружају рачуноводствене услуге, а основана су или углавном запошљавају сертификоване рачуноводствене техничаре, али и за правна лица која су користила такве услуге.

Овим законом се на јасан начин прописује примјена професионалне регулативе која још није преведена на српски језик. Извршено је усклађивање дефиниције запослења са дефиницијом радног односа из Закона о раду. Детаљније се уређују услови које морају испуњавати правна лица и предузетници за пружање рачуноводствених услуга.

Прописано је да Регистар предузетника за пружање књиговодствених и рачуноводствених услуга, по службеној дужности, успоставља и води Министарство финансија и доноси рјешење о упису у исти.

Детаљније су прописани услови за издавање, обнављање и одузимање лиценци овлашћеним ревизорима, што раније није било законска материја.

За разлику од ранијег рјешења према којем су друштва за ревизију била обавезна да изврше осигурање сваког издатог ревизорског извјештаја, овим законом се прописује обавеза осигурања од професионалне одговорности.

Министарство финансија је овлашћено да спроводи поступак надзора над субјектима надзора, те да предузима одговарајуће мјере надзора да би се уклониле и казниле незаконитости утврђене у поступку надзора, издаје и одузима одобрења за рад овлашћеним ревизорима и друштвима за ревизију и води одговарајуће регистре.

Прописано је и да повезана правна лица могу повјерити вођење пословних књига и сачињавање финансијских извјештаја свом повезаном правном лицу.

ИЗВОР: Подручна привредна комора Бањалука