.Mladena Stojanovića broj 16, Banja Luka, Bosna i Hercegovina
+387 51 322 760
zpkrs@teol.net

ЗПКРС – Мишљење на Нацрт о измјенама и допунама Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске

Zanatsko preduzetnička komora Republike Srpske

ЗПКРС – Мишљење на Нацрт о измјенама и допунама Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске

Занатско предузетничка комора РС је по иницијативи Рачуноводствених техничара општине Челинац упутила Министарству финансија РС мишљење на Нацрта о измјенама и допунама Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске.

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрта о измјенама и допунама Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске

У члану 4. Нацрта о измјенама и допунама Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске , додаје се нови члан 13а, тачка 4. према којем сертификовани рачуноводствени техничари могу сачињавати финансијске извјештаје само за микро правна лица и предузетнике. Сматрамо да је нужно одустати од предложене норме и задржати постојеће рјешење, према којем нема ограничења за сачињавање финансијских извјештаја.
Рјешење би могло бити и да се сертификованим рачуноводственим техничарима остави могућност да поред микро правних лица и предузетника, имају право сачињавати финансијске извјештаје и за мала и средња правна лица. У супротном многи самостални предузетници престају са пословањем, јер сачињавање финансијских извјештаја само за микро правна лица и предузетнике није финансијски исплативо.
Из садржаја члана 4.Нацрта којем се додаје нови члан 13а, проистиче да се рачуноводствене услуге у форми предузетника могу обављати у виду основног и додатног занимања. Рјешења предметне норме не остављају могућност да самостални предузетник регистрован у виду допунског занимања пружа рачуноводствене услуге. У скаду с тим , мишљења смо да је ово законско рјешење непотребно рестриктивно постављено. Ако квалификовано лице може радити за себе у виду основног занимања, зашто такво лице не би могло да ради исто за себе у виду допунског занимања.
Ако би се усвојило предложено законско рјешење члана 4. Нацрта у пракси би настале негативне посљедице које би довеле до тога да би сви предузетници који обављају послове у виду допунског занимања били у обавези да промјене вид занимања у основно или додатно или окончају своје пословање. Самостални предузетници се не би могли регистровати у виду допунског занимања за рачуноводствене дјелатности.
Узимајући у обзир све наведено јасно је да рјешења члана 4. Нацрта ограничавају слободу избора за пословање у форми самосталног предузетника.
Предлажемо допуну у члану 13а. у ставу 3, тако да се послије ријечи: “основно” додају ријечи “или допунско”, а да предузетник регистрован као додатно занимање може имати запослено лице са мање од пуног радног времена.

ДИРЕКТОР ЗПКРС
дпл.правник Јован Братић