.Mladena Stojanovića broj 16, Banja Luka, Bosna i Hercegovina
+387 51 322 760
zpkrs@teol.net

Закључци са 2. састанка Радне групе за израду регистра подстицаја

Zanatsko preduzetnička komora Republike Srpske

Закључци са 2. састанка Радне групе за израду регистра подстицаја

Састанак поводом израде Регистра подстицаја Републике Српске одржан је 11.04.2019.године
Учесници састанка-именовани чланови радне групе су:
-Слободанка Дубравац, Министарство привреде и предузетништва
-Нада Царић, Министарство финансија
-Милан Ђурановић,Министарство рада и борачко-инвалидске заштите
-Славица Лукић, Министарство управе и локалне самоуправе
-Драгана КОКОТ,Привредна комора РС
-СашаТривић,Унија удружења послодаваца РС
-Славица Ратковић, Савез општина и градова Републике Српске
-Јован Братић, Занатско-предузетничка комора РС

Закључци:
1.Министарство привреде и предузетништва и представници IT сектора Генералног секретаријата ће у понедјељак 15.04.2019. године одржати састанак са представницима Америчке агенције за међународни развој – USAID у вези њихове потенцијалне подршке за израду софтверског рјешења Регистра подстицаја, те ће о истом доставити информацију члановима Радне групе

2.Министарство привреде и предузетништва ће предложити да се као допунска тачка наредне сједнице Предсједништва Савеза општина и градова Републике Српске која ће се одржати у четвртак 18.04.2019. године разматра тематика израде Регистра подстицаја, а са циљем упознавање Предсједништва о изради регистра (и поред чињенице да су представници Савеза општина и градова чланови радне групе) и стварања услова за што квалитетнија рјешења у одзив и укљученост јединица локалне самоуправе при формирању и ажурирању регистра.

3.Чланови Радне групе су заузели став да је суштина регистра његова јавност и да би подаци из регистра требали бити јавни уважавајући прописе који регулишу заштиту личних података

4.Радна верзија Уредбе ће се дорадити у складу са наведеним сугестијама на састанку (да се у преамбули Уредбе наведе и Програм економских реформи 2019-2021; изврши корекција дефиниције појма подстицај; размотри увођење појма објекта подстицаја; уведе рубрика која се односи на ненамјенско кориштење подстицаја и обавезу враћања подстицаја који је на такав начин кориштен; измјене и допуне дијелова шифарника; )

5.Задужује се члан Радне групе испред Министарства рада и борачко инвалидске заштите да обави консултације са Заводом за запошљавање Републике Српске у вези начина на који врши идентификација крајњих корисника (са аспекта да се не угрожава питање заштите личних података), те да о истом обавијести Министарство привреде и предузетништва и договори састанак са Заводом како би се усагласили елементи образаца, а са циљем лакшег увезивања база података.

6.Задужује се члан Радне групе испред Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде да договори радни састанак са представницима Агенције за аграрна плаћања на тему могућности увезивања база података и евентуалног синхронизованог преузимања података о додијељеним подстицајима из Регистара које води Агенција.