.Mladena Stojanovića broj 16, Banja Luka, Bosna i Hercegovina
+387 51 322 760
zpkrs@teol.net

Бијељина: Јавни позив за подстицај развоја новооснованих (старт-уп) привредника

Zanatsko preduzetnička komora Republike Srpske

Бијељина: Јавни позив за подстицај развоја новооснованих (старт-уп) привредника

Ј А В Н И П О З И В
за подстицај развоја новооснованих (start-up) привредника на подручју Града Бијељина
1. Предмет
Предмет Јавног позива је додјела подстицајних средстава. Додјела подстицајних средства (у даљем тексту: подстицаји) извршит ће се у складу са Правилником о начину и условима коришћења подстицајних средстава за развој малих и средњих предузећа и предузетништва (у даљем тексту: Правилник), у функцији; запошљавања нових радника и улагања у унапређење технолошких процеса;
суфинансирање дијела трошкова набавке основних средстава привредним друштвима и предузетницима који обављају дјелатност на подручју Града Бијељина.
Укупни износ средстава по овом јавном позиву износи 40.000 КМ.
2. Намјена
Подстицаји су намијењени:
Привредним друштвима и самосталним предузетницима који су основани у 2021. години, који обављају дјелатност на подручју Града Бијељина.
Право на подстицај остварује се по основу пројекта, а предмет пројекта може се односити на следеће:
1. За повећање запослености – запошљавање новог радника адекватну радну снагу која је неопходна за раст конкурентности МСП у циљу смањења незапослености,
2. За набавку; машина опреме и алата која се односи на значајно побољшање постојеће технологије и развој,
3. Развој иновација које подразумијава развој нових или значајно побољшање постојећих
производа, материјала и производних процеса.
Подстицајима се суфинансира дио оправданих улагања која привредни субјект има на реализацији пројекта.
Оправдана улагања представљају инвестицију привредног субјекта која се може препознати и прихватити да је учињена у циљу реализације активности искључиво за унапређење пословања у регистрованој дјелатности.
Доказ као оправдани трошак је прилагање фактуре која гласи на фирму у току ове календарске године.
Подстицајна средства се могу користити за следеће намјене: куповину основних средстава,
опреме, алата, набавку информатичке опреме, пословног софтвера и сл.
Привредни субјект на јавни позив може доставити само једну пријаву.
Пројекат за остваривање права на подстицај обухвата активности које су почеле у току календарске године у којој се расписује јавни позив за додјелу подстицаја (у даљем тексту: јавни позив).
2
Према степену завршености пројекти на основу улагања у дјелатност, могу бити:
➢ Реализован (завршени) пројекат подразумијева да су пројектне активности завршене до дана подношења пријаве на јавни позив; (- односи се на већ реализована улагања у дјелатност уз прилагање фактура)
➢ Пројекат у завршној фази реализације подразумијева да је реализација у току и да ће се завршити најкасније у року од мјесец дана, а до закључивања уговора о додјели подстицаја.
– За запошљавање радника:
➢ Послодавац запошљава радника након што му се додијеле средстава одлуком о додјели подстицаја и доставља; пријаву радника образац ПД 3100, уговор о заснивању радног односа и потврду да је радник био на евиденцији Завода за запошљавање.
3. Услови за остваривање права на подстицај
Право на подстицај имају привредна друштва и самостални предузетници који испуњавају следеће услове:
1. Да су регистровани за обављање дјелатности у периоду од 1.1.2021. године и почели обављање дјелатности,
2. Да је регистрована дјелатност предузетника као основно занимање,
3. Да редовно измирују обавезе по основу пореза и доприноса у складу са законом,
4. Да је лице за које се тражи подстицај било на евиденцији Завода за запошљавање-Биро Бијељина, прије објаве јавног позива,
5. Да имају најмање једног (1) запосленог радника,
6. Да редовно измирују обавезе према Граду Бијељина (комуналне таксе и накнаде),
7. Да испуњавају и друге услове утврђене Јавним позивом и Правилником о начину и условима коришћења подстицајних средстава за развој малих и средњих предузећа и предузетништва.
Право на подстицај не могу остварити: удружења грађана, дјелатности из области игара на срећу, државни органи, организације и други корисници буџетских средстава.
Право на подстицај не могу остварити самостална занимања професијалне дјелатности физичких лица која су регистрована у одговарајућем регистару: адвокати, нотари, инжињери, архитекти, порески савјетници, стечајни управници, тумаћи, преводиоци, новинари, умјетници, спортисти и друга слична занимања, као и здравствене, зубарске, предшколске и друге установе.
4. Потребна документација
1. Прописани пријавни образац попуњен електронски, потписан и овјерен од стране директора/власника,
2. Рјешење о регистрацији привредног друштва, овјерена копија/Рјешење о регистрацији предузетника, овјерена копија,
3. Оригинал или овјерена копија Увјерења о измиреним пореским обавезама, од Пореске управе Републике Српске, које није старије од 30 дана од дана подношења пријаве на јавни позив,
4. Оригинал или овјерена копија Увјерења о броју запослених радника, од Пореске управа Републике Српске, која није старије од 30 дана од дана подношења пријаве на јавни позив,
5. Овјерена копија Увјерења о регистрацији пореског обвезника ЈИБ,
6. Овјерена копија Обавјештења о разврставању пословног субјекта по дјелатности, издаје АПИФ (подносе само привредна друштва),
7. Увјерење о измиреним обавезама према Граду Бијељина; комуналне таксе и остале обавезе,која није старије од 30 дана од дана подношења пријаве на јавни позив, издаје Одјељење за Финансије Градске управе Града Бијељина, оригинал,
8. Доказ о реализацији улагању по пројекту – Фактуре које се односе на реализацију пројекта,(завршено улагање), оригинал или овјерена копија, за период од 01.01.2021. године до затварања овог јавног позива издату од правног лица на најмањи појединачни износ од 500КМ.
3
9. Изјава овлаштеног лица; ако је набавка у току, да ће се набавка завршити најкасније у року од 30 дана након затварања јавног позива, односно до потписивања уговора о додјели подстицаја и да ће у том року доставити доказ о улагању – фактуру.
Овјерене копије докумената која се достављају не могу бити старије од 30 дана од дана расписивања јавног позива.
Комисија задржава право да поред наведених накнадно затражи и додатне документе, доказе и појашњења, релевантне при одлучивању о поднесеној пријави.

9. Подношење пријаве
Јавни позив објављује се на интернет страници Агенције www.agencijamsp.com гдје је доступан пријавни образац и Правилник.
Додатне информације могу се добити у просторијама Агенције и на телефон 055/204 024.
Пријава са потребном документацијом доставља се лично у Агенцију или путем поште у запечећеном коверту на адресу; Агенција за развој малих и средњих предузећа Града Бијељина улица Меше Селимовић 22А, Поштански фах 187 Бијељина, са назнаком „Пријава за додјелу подстицајних средстава за подстицај развоја новооснованих (start-up) привредника на подручју Града Бијељина за 2021 годину – НЕ ОТВАРАТИ прије састанка Комисије’’ На полеђини коверте
написати ко шаље.
Благовременом доставом пријаве путем поште, сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана рока Јавног позива, овјерена печатом пријемне поште, са јасно назначеним датумом предаје, без обзира на датум приспјећа.
Резултати овог Јавног позива биће објављени на огласној табли и званичној интернет страници Агенције.
Датум отварања: 23. септембар 2021. године – датум затварања: 14. октобар 2021. године.
Крајњи рок за подношење пријава је 14. октобар 2021. године.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити предмет разматрања.
Број: 797 /21
Датум: 13. септембар 2021. годинe.
В.Д. ДИРЕКТОРА
Марко ВЛАЧИЋ, с.р